Lưu trữ của tác giả: Loan Ngô

Chày Kim Cương trong Phật Giáo Kim Cương Thừa

Chày Kim Cương là một trong những Pháp khí nổi bật của Phật Giáo Kim [...]

Các bản thể Đại Bi Đức Quan Âm

Đến trước đức Phật, Đức Quan Âm đã phát nguyện. Đầu tiên Ngài xuống để [...]

Thần Chú Dược Sư Lưu Ly

Chú Dược Sư Lưu Ly là một trong những câu thần chú Phật giáo được [...]

Sự nhiệm mầu của Thần Chú Đại Bi

Đức Avalokiteshvara đã nói với Đức Thích Ca, "Nếu chúng sinh không hài lòng bằng [...]

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – ý nghĩa tên và cách cúng dường Phật chân chính

Tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì? Tâm giác ngộ, [...]

Ý nghĩa Ngũ Trí Phật trong Kim Cương Thừa

Những cảm xúc biến đổi ấy được thể hiện dưới dạng hình ảnh trong thời [...]

Ý nghĩa niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Khi niệm Phật, chúng ta thường niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Vậy ý [...]

Ý nghĩa Green Tara – Đức Lục Độ Phật Mẫu

An tọa trên tòa sen với thân sắc xanh lục rạng ngời ánh sáng. Ngài [...]

Ý nghĩa thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha Mantra) là một trong [...]

Đạo sư Liên Hoa Sinh

Đạo Sư Liên Hoa Sinh không phải là nhân vật lịch sử duy nhất sống [...]