Lưu trữ Danh mục: Ebook

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa – Nalinaksha

Tôi dịch tập “Aspects of Mahàyana Buddhism and its relation to Hìnayàna Buddhism” với mục [...]

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Nguồn suối phát sinh của đạo Phật là một sự giác ngộ về sự thật [...]

Đông Phương Huyền Bí – Paul Brunton

Sách này cũng có thể lấy tựa là Ấn Độ huyền bí, vì thực sự [...]

Đức Phật Và Phật Pháp – Narada Maha Thera

“Để trình bày đời sống và giáo huấn của đức Phật cho những ai muốn [...]